Women are great Laughers!!

Posted by carl Category: Recaps

We had so much fun with all of you at The Gathering 2012 this weekend! Thank you for your enthusiasm not only for laughing and having fun, but also for living for God.

We enjoyed laughing with all of you and especially getting to meet so many of you at the end of the night. Thanx for letting us be part of your weekend together!

One thought on “Women are great Laughers!!

  1. yes, u have to :)@ತ ಜಸ ವ ನ , ೩ ತ ಸ ಸ ಕ ಕ ದ ರ ಕ ಡ ಅದ ರಲ ಲ productive hours ೨ ತ ಸ ಸ ಕ ರ ಹ ಚ ಚ !ಮ ತ ಸರ ಯ ಅರ ಷಡ ವರ ಗಗಳಲ ಲ ಒ ದ . ಅದನ ನ ಬ ಟ ಟರ ಒಳ ಳ ದ .:-) ನ ಮ ಮ ಹ ರ ಕ ಗ ಥ ಯ ಕ ಸ .@ಶ ಕರಣ ಣ, ನ ವ ಹ ಳ ದ ದ ಹ ದ ನ ಡ . ನ ಮ ಮ ಸಲಹ taken. tkanhs@ಶ ವ , ಮ ಟ ರ ರ ಲ ಭ ಳ ಫ ಸ ಟ ಸ ರ , ಅದ ರಲ ಲ ಹ ಗ ಲ ಲ ಕ ತ ಸ ವಧ ನವ ಗ ಓದ ಕ ಗಲ ಲ. ಇಳ ಯ ಸ ಟ ಪ ಬ ದ ಬ ಡ ತದ . :-)@ರ ಪ , ಥ ಯ ಕ ಯ , ದ ಬ ರ ಕನಸ ನನಸ ಗ ಹ ರ ಕ ಗ ಮತ ತ ದ ಥ ಯ ಕ ಸ :)@ಶ ರ ಮ ತ , ಕರ ಕ ಟ , ನ ಮ ಮ ಶಭ ಷ ಗ ದ ಥ ಯ ಕ ಸ @ವನ ತ , thank you… @ಚ ತ ರ ಕ , ಹ ಮ .. ಒಬ ಬ ಬ ಬರ ಗ ದ ದ ತರಹ ಭ ಗ ಯ. :)@ಸ ನ ಥ, ಹ ಗ ತ ರ ? ಹ ದ :)@ರ ಜ ವ, ಹ ಹ ಹ ಹ. ಅದಕ ಕ ಹ ಳ ದ ಎಲ ಲ ಪಡ ಕ ಡ ಬ ದ ರ ಬ ಕ ಅ ತ :)@ಸ ಪ ತವರ ಣ, ಛ , ಅನ ಯ ಯ :(@ಲಕ ಷ ಮ , ಜ ವ ತ ಮಗಳ ಗ ಜನನಮರಣಗಳ ಸ ಕಲ ನ ದ ತಪ ಪ ಸ ಕ ಡರ ಮ ಕ ಷ ಅ ತ , ಅದ ರ ತ ಪ ಸ ತಕಗಳ ಗ ಓದ ಸ ಕ ಡರ ಅವ ಹ ಟ ಟ ದ ಉದ ದ ಶ ಸಫಲವ ಗ ಮ ಕ ಷ ಸ ಕ ಕ ಮರ ಜನ ಮ ಇರ ದ ಲ ವ ತ . ಈ ವ ಷ ಯ abstract ಆಗ ಟ ಟ ಕ ಡ ೪ರಲ ಲ ಒ ದ PhD ಮ ಡ ಕ ಳ ಳ :)@ಪರ ಸರ, ನನ ಕಣ ಣ ಇಸ ಟ ರ ಗ , ಆದ ರ ನ ಮ ಎಚ ಚರ ಕ ಕನ ಸ ಡರ ಡ @ಸ ಶ ರ ತ, @ಸ ಮ, ಅದ ನ ಗ ಇಷ ಟನ , ಆದ ರ ತ ರ ದ ನ ಒ ದ ರ ಟಲ ಲ ತ ಗ ಳ ನ ಗಟ ಲ , ವರ ಷಗಟ ಲ ಮ ರ ಮ ರ ತ ಸ ಅದನ ನ ನ ಡಕ ಕ ಗಲ ಲ ಕಣ ರ . ನ ಪ ಸ ತಕ ಓದ ತ ಇದ ರ ಮಧ ಯ ಮಧ ಯ ಅದನ ನ ಮ ಡ ತ ನ ಇರ ತ ನ . tkanhs@ದ ನಕರ, thank you.@ಶ ರ ಶ , ಹ ದ ? ಸ ಟ ಲ ಹ ಗ ಬ ದ ಕ ಕ , ಅಥವ ನ ಗ ಹ ಗ ಅನ ಸ ಕ ಕ , ಎರಡ ಸ ಧ ಯತ ಇದ ದ :)@ಶ ರ ನ ಧ , :-) ಒಳ ಳ ಸ ನ ಮ ನ ಡ ಚಟ ಇದ ರ ಅಡ ಡ ಲ ಲ .@ಕ ಡ ಸರ, ಓದಕ ಶ ರ ಮ ಡದ ಹ ಚ ಚ , ನ ಫಲಶ ರ ತ ಬರ ಯದ ಹ ಚ ಚ . ಶ ರ ಮ ಡ .@ಲ ದ ಯ ಶ , ಬ ರ ದ ಪ ರಯತ ನ ಸ . FPSಗ ತ ಇ ಟರ ಸ ಟ ಗ ಪ ಸ ತಕಗಳ ವ .@ರ ಜ ತ , ಹ ಹ ಹ ಹ. ಸ ಟ ಡ ಗ ಅವ ಶನ :) ನ ದ ದ ನಮಸ ಕ ರ ತ ಳ ಸ ಅವ ರ ಗ . thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>